El nen que aprèn jugant

Si ets un nen segurament veuràs que jugar i aprendre són la mateixa cosa. Basada en la pedagogia sueca l’objectiu d’Anglès Montse és mantenir l’aprenentatge natural dels nens de no separar jugar i aprendre.

Tant el joc com l’aprenentatge són components naturals de la vida diària dels infants. Si els hi preguntem que els agrada més fer, podem assegurar que les respostes seran jugar.

A Anglès Montse tenim, evidenment , l’objectiu principal d’educar a la mainada però ho fem basats en la pedagogia sueca de manera que ens organitzem i promovem l’aprenentatge en un format que els nens senten que estan jugant.

De totes maneres, tenim gran respecte pels adults que majoritàriament veuen l’escola com a un lloc tradicional d’aprenentage i no com a un lloc de joc promogut pels nens. Organitzar l’aprenentatge per a infants és i serà el resultat d’activitats inventades per adults. Però en aquest context, fins i tot en la primera educació infantil, és fàcil que jugar i aprendre siguin separades, tant en el moment tant com en l’espai, com succeeix normalment en les estructures de les escoles “tradicionals”, on la part del joc és exclosa.

Anglès Montse té sempre l’objectiu de trobar la manera de que aquestes dues perspectives, aprendre i jugar, no siguin separades.

A la llista desplegable d’abaix podeu trobar algunes de les activitats que fem servir per integrar el joc i l’aprenentatge.The Playing Learning Child

If you are a child, you will probably have the perspective that playing and learning are the same thing. Based on Swedish pedagogic Anglès Montse’s target is to keep the child’s way of a natural learning that integrates the learning process to play.

Playing and learning are natural components of children’s daily life. If we ask a child what they like to do best we can guarantee that the answers will be to play.

Anglès Montse have of course the main target to educate the children, but we do this based on Swedish pedagogy where we organize and promote the learning in a format so the children feel that they are playing.

However, we have big respect for that the most of grownups see the school as a traditional place of learning and not a place of playing initiated by the children. Organized learning for small children is and will always be a result of activities invented by adults.

But in this context, even of early childhood education, it's easy that play and learning get separated in time as well as in space with normally happens in a "traditional" school structure were the part of playing puts aside.

Anglès Montse has always the focus to find a way so this two perspective, learning and play, not get separated.

In the dropdown list above you can find some of the activities we use to integrate learning and playing.